ห้ามรถมอเตอร์ไซค์!!! ซิ่งบน 39 สะพานข้ามทางแยก- 5 อุโมงค์ มีผลวันนี้ ยกเว้นรถ ตร.

โดย / / 12,872 views

OAK_5031

สิ้นสุดการรอคอยสำหรับพ่อเเม่พี่น้องที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในชีวิตประจำวัน หลังจากที่มีการรวมตัวปิดสะพานภูมิพลก่อนหน้านี้ เพื่อเรียกร้องสิทธิผของผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์ที่จะสามารถขึ้น-ลงสะพานข้ามเเยกต่างๆ รวมไปถึงการขับขี่ลอดอุโมงตามเเยกต่างๆในกรุงเทพมหานคร

ซึ่งผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่ต่างก็ไม่เห็นด้วยกับการออกข้อบังคับจากเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบว่าการจราจรในเมืองของกรุงเทพมีความติดขัดมาก เนื่องจากเหตุผลนี้ จึงทำให้ผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์ต่างคัดค้านการออกข้อบังคับกันอย่างชัดเจน

23759_motorcy_news

โดยล่าสุดทางเว็ปไซต์  www.isranews.org ได้รายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา 22 ก.ค.59 เผยแพร่ ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานครว่าด้วยการห้ามรถบางชนิดและล้อเลื่อนลากเข็น เดินบนสะพานข้ามทางร่วมทางแยกสะพานยกระดับ สะพานข้ามแม่น้ำ และในอุโมงค์ลอดทางร่วมทางแยก พ.ศ. 2559 สาระสำคัญ ห้ามรถมอเตอร์ไซค์ ล้อเลื่อน ลากเข็น ซิ่งบน 39 สะพานข้ามทางแยก- 5 อุโมงค์ มีผลวันนี้ (23 ก.ค.59) ยกเว้นรถ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ มีดังนี้

ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานครว่าด้วยการห้ามรถบางชนิดและล้อเลื่อนลากเข็น เดินบนสะพานข้ามทางร่วมทางแยกสะพานยกระดับ สะพานข้ามแม่น้ำ และในอุโมงค์ลอดทางร่วมทางแยก พ.ศ. 2559 ด้วยสะพานข้ามทางร่วมทางแยก สะพานยกระดับ สะพานข้ามแม่น้ำ และอุโมงค์ลอดทางร่วมทางแยก สร้างขึ้นเพื่อใช้สำหรับแก้ปัญหาการจราจรบริเวณทางร่วมทางแยกและบนถนนที่มีการจราจรคับคั่ง โดยลักษณะทางกายภาพของสะพานข้ามและอุโมงค์ทางลอดต่าง ๆ ไม่ได้จัดช่องทางจราจรไว้สำหรับรถขนาดเล็กที่มีความเร็วต่ำ เช่น รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน รถยนต์สามล้อ และล้อเลื่อนลากเข็น

หากรถประเภทดังกล่าวเดินบนสะพานข้ามทางร่วมทางแยก สะพานยกระดับ สะพานข้ามแม่น้ำ และในอุโมงค์ลอดทางร่วมทางแยก ทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งผลกระทบต่อปัญหาจราจรและเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ทำให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความเดือดร้อน ประกอบกับได้มีการทดลองห้ามรถประเภทดังกล่าวมาเป็นระยะเวลาพอสมควร ซึ่งสามารถลดปัญหาการจราจรได้และประชาชนส่วนใหญ่พึงพอใจ ดังนั้น เพื่อเป็นการปลอดภัย และสะดวกในการจราจร จึงจำเป็นต้องออกประกาศข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพถนนและการจราจรในปัจจุบัน

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 139 (1) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 529/2555 ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555 แต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เป็นเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบกับคำสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาล ที่ 402/2558 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและการมอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบให้รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล โดยมอบอำนาจให้ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (งานจราจร) กำกับการบริหารราชการสั่งและปฏิบัติราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล จึงได้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้

 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามรถบางชนิดและล้อเลื่อนลากเข็นเดินบนสะพานข้ามทางร่วมทางแยก สะพานยกระดับ สะพานข้ามแม่น้ำ และในอุโมงค์ลอดทางร่วมทางแยก พ.ศ. 2559”
 2. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 3. ห้ามรถจักรยานยนต์ รถจักรยาน รถยนต์สามล้อ และล้อเลื่อนลากเข็นทุกชนิด เดินบนสะพานข้ามทางร่วมทางแยก สะพานยกระดับ และสะพานข้ามแม่น้ำ ดังต่อไปนี้
 • สะพานยกระดับข้ามแยกคลองตัน
 • สะพานข้ามแยกอโศกเพชร
 • สะพานข้ามแยกรามคำแหง
 • สะพานข้ามแยกประชาสงเคราะห์ 
 • สะพานข้ามแยกสามเหลี่ยมดินแดง
 • สะพานข้ามแยกตึกชัย
 • สะพานข้ามแยกราชเทวี
 • สะพานข้ามแยกประตูน้ำ 
 • สะพานข้ามแยกยมราช
 • สะพานข้ามแยกกำแพงเพชร
 • สะพานข้ามแยกรัชดา – ลาดพร้าว
 • สะพานข้ามแยกสุทธิสาร
 • สะพานข้ามแยกรัชโยธิน
 • สะพานข้ามแยกประชานุกูล
 • สะพานข้ามแยกวงศ์สว่าง
 • สะพานข้ามแยกวงเวียนบางเขน
 • สะพานยกระดับข้ามแยกบนถนนสุวินทวงศ์
 • สะพานข้ามแยกร่มเกล้า ถนนรามคำแหง
 • สะพานข้ามแยกลาดบัวขาว ถนนรามคำแหง
 • สะพานข้ามแยกมีนบุรี
 • สะพานข้ามแยกสถานีบรรจุสินค้าไอซีดี ถนนเจ้าคุณทหาร
 • สะพานข้ามแยกลำสาลี
 • สะพานยกระดับข้ามแยกบนถนนรามคำแหง
 • สะพานข้ามแยกศรีอุดม
 • สะพานข้ามแยกประเวศ
 • สะพานข้ามแยกบางกะปิ 
 • สะพานไทย – เบลยี่ยม
 • สะพานข้ามถนนนางลิ้นจี่
 • สะพานข้ามแยกรัชดาพระราม 4
 • สะพานภูมิพล 1
 • สะพานข้ามแยกคลองตัน
 • สะพานข้ามแยกศิครินทร์
 • สะพานไทย – ญี่ปุ่น
 • สะพานข้ามแยกบรมราชชนนี
 • สะพานข้ามแยกบางพลัด  
 • สะพานข้ามแยกพระราม 2 
 • สะพานข้ามแยกตากสิน
 • สะพานข้ามแยกนิลกาจ
 • สะพานข้ามแยกบางพฤกษ์

4. ห้ามรถจักรยานยนต์ รถจักรยาน รถยนต์สามล้อ และล้อเลื่อนลากเข็นทุกชนิด เดินในอุโมงค์ลอดทางร่วมทางแยก ดังต่อไปนี้

 • อุโมงค์ทางลอดวงเวียนบางเขน
 • อุโมงค์ทางลอดแยกศรีอุดม
 • อุโมงค์ทางลอดแยกบรมราชชนนี
 • อุโมงค์ทางลอดแยกบางพลัด
 • อุโมงค์ทางลอดแยกท่าพระ

5. ข้อบังคับนี้มิให้ใช้บังคับแก่รถเจ้าพนักงานตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่

6. นับตั้งแต่วัน เวลา ที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิก ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559

พลตำรวจตรี อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร

Comments