Suzuki

; Adventure

Review : Suzuki V-Strom 650 ABS กับอีกจุดเร่ิมต้นนึงที่พร้อมจะพาเราไปในแทบทุกสภาพการเดินทาง

สำหรับการเดินทางครั้งนี้ต้องขอขอบคุณ ศูนย์ Suzuki Star Motor World Co., Ltd. ที่ให้เกียรติกับเราได้นำ Suzuki V-Strom 650 ABS เพื่อนำมาทดสอบการใช้งานจริง ในการขับขี่บนสภาพเส้นทาง และการจารจรจริง กับเส้นทางที่หลากหลายในการเดินทางที่ถนนในช่วงแรก กรุงเทพฯ-รังสิต-นครนายก